FAQ

O leiaf 22 milltir. Cyhoeddir y pellter union wrth i ni ddatguddio mwy o’r llwybr. Dylsech fod yn barod am ddim llai na 22 milltir gydag esgyniad sylweddol (o lefel y môr i Gopa’r Wyddfa, i ddechrau arni!), rhywfaint o dirwedd serth a rhywfaint o dywydd mynydd amrywiol. Dyma wibdaith diwrnod-cyfan ar dirwedd garw.
Wel, dylsech chi fod yn barod am ddiwrnod hir ar droed. Yn sicr, dylsech chi fod allu cwblhau hanner-marathon yn gyfforddus a dylsech ymarfer heicio neu/ac esgyn mynydd wrth rhedeg. SERCH HYNNY, nid yw’r digwyddiad hwn wedi ei dylunio ar gyfer rhedwyr mynydd-dir milgi-aidd yn unig. Menter unigryw yw hon. Mae presenoldeb y cyfeirbwyntiau (dim angen map na chwmpawd), yn eich cymell i ganolbwyntio ar y dask sef – gorffen y pellter, gofalu am fwydo chi’ch hun a sicrhau eich bod yn gyffyrddus – hynny yw, gwisgo esgidiau a dillad addas os yw’r tywydd yn troi. Mae’r ras yn lefel uwchlaw rhediad arferol y rhedwr ffordd 10 cilomedr ond y mae modd ei chyflawni ac y mae wedi ei chreu er mwyn caniatàu hyn.
Mewn ffordd, heblaw mai natur sydd yn “darparu” rhwystrau’r ras. Gellir ddweud ein bod ni wedi dwyn y syniad o rwystrau fel sylfaen ras ac wedi ei ail-addasu i groesawu tirwedd y mynyddoedd. Ein bwriad yw darparu sialens rhedeg solid sydd yn cysylltu ambell ornest rhwystredig. Caiff rhain eu ‘darparu’ gan y tirwedd yn hytrach na chael eu hadeiladu a byddent yn hwyl! Dychmygwch nofio (rhannau byr iawn yn defnyddio cymorth hynofedd ac yswiriant diogelwch), neidio, sgramblo ac o bosib, defnyddio rhaffau. Mae’n rhaid i ni ychwanegu un neu ddau o rwystrau gwneuthuredig ond bydd rhain yn ogystal wedi eu integreiddio i’r tirlun.
Y lleoliad cofrestru yw Canolfan Llanberis. Yma mae tarfod y ras, hefyd. Gellir cofrestru ar Ddydd Gwener y 1af o Fedi YN UNIG, o tua 2yh tan tua 10yh (cadarnheir yr amseroedd hyn). Ni fydd bosib cofrestru ar ddiwrnod y ras (Dydd Sadwrn). Bydd rhaid talu i ddefnyddio’r gwahanol meysydd parcio cyfagos. Ni fydd posibilrwydd parcio y tu allan i’r Ganolfan ei hun.
Byddem ni’n darparu gwasanaeth bws o bentref Llanberis i’r llinell gychwyn yng Nghaernarfon. Prîs y gwasanaeth fydd £10. Byd pob bws yn rhedeg yn ôl y gofyn. Rhaid bwcio bws ymlaen llaw pan rydych yn clicio i fynegi diddordeb cystadlu neu trwy’r secsiwn ‘ychwanegu pethau’ wrth mewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein. Bydd y bws yn gadael Llanberis am 6:30 bore Dydd Sadwrn.
Cyn belled fod yna lefydd gwag, mae croeso i chi newid pa don yr ydych ynddi drwy ebostio’ch cais at events@ratrace.com. Mae ffî weinyddol o £10 am y gwasanaeth hwn.
Mae’r râs yn cychwyn yng Nghaernarfon ac yn gorffen yn Llanberis.
Mae Llanberis wedi ei lleoli 7.5 milltir o Gaernarfon (wrth deithio ar heol yr A4086).
Da iawn am ofyn! Mae rhaid i chi fod wedi paratoi i allu rhedeg 20 milltir yn y mynyddoedd. Bydd angen arnoch: esgidiau caled aml-bwrpas (nid rhai wedi eu gwneuthur i redeg ar y tarmac yn unig), dillad sydd yn dal dŵr, menyg, het a digon i’w fwyta ac i’w yfed. Cyn y digwyddiad ac yn agosach at yr amser, byddem ni’n rhyddhau rhestr offer mandadol y dylsent cael eu cario gennych er mwyn diogelwch. Os oes newid yn rhagolygon y tywydd yn agosach at yr amser, byddem ni’n gofyn i chi ddod â rhagor o offer. Y prif egwyddor yma yw i wisgo amdanoch mewn dillad cyfforddus yr ydych wedi arfer hefo nhw ac yn ymddiried ynddynt. Gwariwch ychydig amser yn y mynyddoedd i roi ambell cyfuniad ar brawf. Mi fydd ambell man arbennig ar y llwybr i fwyta tamaid bach/hydradu’ch hun ond dylsech hefyd gario hylifau a bwyd sydd yn addas i chi’n bersonol. Pwrpas ein ‘mannau bwydo’ yw i’ch cefnogi ond cofier na fydd ‘jels’ egni na phethau tebyg yn bresennol. Os oes gennych snacbar/arall gorau, cofiwch ddod â hwnnw. Mae Siop ‘Rat Race’ yn gwerthu popeth y byddai ei hangen arnoch at yr her eithafol hon.
Digwyddiad rhedeg (nid nofio) yw hwn ond yn sicr, mi fyddech yn gwlychu. Cyn y trochiad cyflawn, mi fyddem ni’n darparu cymorth hynofedd a staff diogelwch dŵr. I gwblhau’r ddigwyddiad yn gyflawn, mae gofyn i chi allu nofio ond byr yw pob rhan ddyfrllyd. Os ydych yn dymuno, gallwch basio heibio’r rhannau hyn.
Na chewch. Ni chaniateir cŵn i gyd-redeg.
24. Na chewch. Nid ydym yn cynnig ad-daliadau ond rydym yn cynnig tocynnau rhodd lle y gallwch drosglwyddo o un digwyddiad i’r llall felly defnyddir eich credyd mewn digwyddiad arall. Er mwyn newid fel hyn, mae angen rhybudd 10 diwrnod-gwaith arnom yn ogystal â ffî £15.00. Mae ein adeiladwedd prisiau yn gwobreuo rheini sydd yn ymrwymo’n gynharach. Rydym yn argymell fod cwsmeriaid yn berchen ar yswiriant addas sydd yn yswirio’n erbyn absenoldebau oherwydd salwch neu theithio. Gweler ein polisi trosglwyddiad yma. Gellir gwneud cais am drosglwyddiad yma. Telerau ac Amodau llawn yma.

 

Wrth gofrestru i gymryd rhan yn y digwyddiad hwn, fe gytunoch eich bod wedi cofrestru dan eich enw (nid llysenw) a’ch bod yn gallu dangos eich ID sydd yn cynnwys llun ohonoch at swyddfa gofrestru’r digwyddiad i brofi’ch hunaniaeth. Os na fedrwch brofi eich hunaniaeth yna ni allwch gwblhau’r cofrestru ac ni fyddech yn cael rasio. Fe gytunoch hefyd na fyddem yn rhoi ad-daliad nac yn eich trosglwyddo at ddigwyddiadau i ddod, yn yr achos hwn.

RHAID I BOB CYSTADLEUWR FOD YN 18 OED NEU’N HŶN AR DDIWRNOD Y RAS.